Onze medewerkers hebben respect voor uw rechten als patiënt, namelijk:


Recht op kwalitatieve zorg


Als patiënt krijg je de best mogelijke zorgen. De medische kennis en beschikbare technologie worden ingezet om je te behandelen volgens jouw behoeften. Dit gebeurt altijd respectvol. Er wordt rekening gehouden met je recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging spelen hierbij geen rol.  Daarnaast hebben wij in het bijzonder aandacht voor zorgcontinuïteit en gepersonaliseerde zorg en leveren wij maximale inspanningen op gebied van comfort en patiëntveiligheid.

Een goede dialoog draagt bij tot een goede samenwerking tussen patiënt en onze medewerkers. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede.


Wenst u meer duiding via een filmpje? Klik dan hier


Recht op vrije keuze van zorgverlener


Je bent vrij in de keuze van je zorgverlener. En je kan je op elk moment richten tot iemand anders. Elke zorgverlener heeft ook het recht om je als patiënt te weigeren. Behalve in geval van nood: dan is hij verplicht om hulp te verlenen. Onderbreekt hij je behandeling, dan moet hij wel zorgen dat een collega je behandeling kan voortzetten. Toch is dit keuzerecht niet absoluut. Zowel door de wet (vb. collocatie, arbeidsgeneeskunde) als door de organisatie van PZ H. Familie zelf (vb. in functie van specialisatie) kunnen beperkingen worden opgelegd aan dit keuzerecht.

Dat je vrij je zorgverlener kan kiezen, is de eerste stap naar een duurzame zorgrelatie.

Wenst u meer duiding via een filmpje? Klik dan hier


Recht op duidelijke informatie


De zorgverlener moet je alle info meedelen, zodat je je gezondheidstoestand kan begrijpen. Hij geeft je daarbij een beeld van de mogelijke evolutie. Je krijgt advies over wat je best doet en laat. Dit gebeurt in duidelijke taal, zodat je alles begrijpt. Je kan zelf een familielid of vriend aanstellen die je kan bijstaan als vertrouwenspersoon. Binnen PZ H. Familie zijn er voor diverse behandelingen/diensten/medicatie specifieke infofolders beschikbaar. Vraag deze onder andere aan uw zorgverstrekker.

Duidelijke informatie komt de samenwerking tussen jou en je zorgverlener ten goede. Je volgt immers zelf vanop de eerste rij je gezondheid op en je signaleert je evoluties aan de zorgverlener. Zo kan hij op basis van zijn kennis en expertise bijsturen.

Wens je meer duiding via een filmpje? Klik dan hier


Recht om vrij toe te stemmen voor een behandeling


Je zorgverlener heeft je toestemming nodig om je behandeling op te starten. Hij moet je goed op tijd informeren, zodat je in alle vrijheid en goed geïnformeerd beslissingen kan nemen. De info die hij je geeft moet duidelijk en volledig zijn. Bij een spoedgeval mag je zorgverlener de behandeling wel meteen starten, als jouw wil onmogelijk te achterhalen is. Binnen PZ H. Familie zijn voor diverse handelingen (vb. ECT, enz.) specifieke toestemmingsverklaringen in gebruik. 

Duidelijkheid en minder misverstanden: dat is het resultaat van tijdige informatie over een behandeling en van je toestemming om de behandeling op te starten. Een goede samenwerking veronderstelt voorafgaande afspraken. Deze afspraken betreffen ook het financiële aspect van de behandeling.

Wenst u meer duiding via een filmpje? Klik dan hier


Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift


Je zorgverlener houdt voor jou een dossier bij. Dat dossier bewaart hij op een veilige plaats. Je kan je zorgverlener vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een wetenschappelijk artikel over je ziekte). Verander je van zorgverlener? Dan vraag je gewoon dat het patiëntendossier wordt overgedragen. Je mag het dossier ook altijd inkijken en er een afschrift van vragen. In PZ H Familie kunt uw vraag tot inzage en/of afschrift steeds richten tot de ombudsdienst van PZ H. Familie. Zij zal u informeren over en bijstaan bij het verdere verloop tot inzage en/of afschrift. 

Als patiënt mag je weten wat er over jou wordt geschreven in het patiëntendossier. Openheid en transparantie versterken het vertrouwen in een relatie.

Wenst u meer duiding via een filmpje? Klik dan hier


Recht op bescherming van uw privacy


Tijdens je behandeling mogen enkel die personen aanwezig zijn, die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met je gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld. Binnen PZ H. Familie zijn alle medewerkers gebonden door het beroepsgeheim.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt benadrukt de vertrouwensband tussen jou en je zorgverlener.

Wenst u meer duiding via een filmpje? Klik dan hier


Recht op klachtenbemiddeling


Zijn er vragen of heerst er een ontevredenheidsgevoel? Vind je dat een van je patiëntenrechten niet gerespecteerd wordt? Dan kan je contact opnemen met de bevoegde ombudsdienst. De ombudsdienst luistert naar je verhaal en geeft informatie. Wanneer je een geschil met je zorgverlener zelf niet kan oplossen, kan de ombudsdienst bemiddelen. 

Dialoog is een waardevolle manier om een oplossing te vinden, en dat staat ook zo in de wet op de patiëntenrechten. De ombudsdienst geeft informatie, bevordert de dialoog en bemiddelt.

Wenst u meer duiding via een filmpje? Klik dan hier


Recht op een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger


Als patiënt kan je altijd een vertrouwenspersoon aanduiden. Hij/zij kan je rechten niet uitoefenen maar kan je wel bijstaan tijdens de behandeling. Zo kan hij/zij aanwezig zijn bij de uitleg over de behandeling (met 2 onthou je meer dan alleen) en dan kan je samen weloverwogen een beslissing nemen. Geef gerust aan onze medewerkers door wie jouw vertrouwenspersoon is.

In principe oefen je zelf je patiëntenrechten uit. Als je minderjarig bent of wilsonbekwaam dan kan dat niet (meer). De wet regelt wie in zo’n geval jouw rechten kan waarborgen. Heb je je wel eens afgevraagd wat er gebeurt als je bijvoorbeeld in een coma geraakt of dement wordt? Dan kan je zelf geen beslissingen meer nemen. In zo’n geval komt een vertegenwoordiger op voor je belangen. Een vertegenwoordiger oefent dus je rechten uit als je zelf niet (meer) bekwaam bent om dit te doen. De zelf aangestelde wettelijk vertegenwoordiger staat boven bewindvoering. Door zelf een vertegenwoordiger te kiezen, kies je voor iemand die je vertrouwt. Is er geen wettelijk vertegenwoordiger aangesteld dan volgt een cascadesysteem, zoals je kan zien in dit filmpje


Recht op pijnbehandeling


Je hebt recht op een pijnbestrijdende zorg, waarbij onze zorgverleners aandacht hebben voor jouw pijn en deze voorkomt, evalueert, behandelt en verzacht.Wenst u bijkomende informatie te ontvangen over uw patiëntenrechten, dan kan u steeds terecht bij onze ombudsdienst of via volgende websites:

Mensen centraal in zorg