Qmentum - accreditatie

Het PZ. H. Familie werd begin december 2016 bekroond met het Qmentum kwaliteitslabel en is hiermee het eerste psychiatrisch ziekenhuis in België dat de internationale organisatiebrede Qmentum kwaliteitsnorm heeft behaald. Het Qmentum kwaliteitskader toetst aan de hand van vooraf bepaalde en internationaal erkende normen of kwaliteitsvolle en veilige zorg gegarandeerd kan worden, alsook of de cultuur in de organisatie gericht is op continue verbetering. Het volledige rapport kan u hier lezen, evenals de bevestiging van het positief accreditatiebesluit (klik hier).


Zorginspectie

Erkenning

De Zorginspectie (Vlaamse Overheid) licht elk psychiatrisch ziekenhuis minimaal vijfjaarlijks door in het kader van de verlenging van de erkenning. Het auditverslag van ons ziekenhuis kunt u hier raadplegen, met een toelichting. Hier vindt u het opvolgingsverslag dat bevestigt dat aan alle verbeterpunten werd tegemoet gekomen. Onder het erkenningsnummer 528 werd een verlenging van erkenning verleend aan het PZ H. Familie tot en met 31 december 2017 (voor meer info: klik hier). 


Vrijheidsbeperkende maatregelen

In 2016 startte de Zorginspectie met een thematische inspectieronde rond vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) in alle kinder- en jeugdpsychiatrische diensten van Vlaanderen. Het inspectieverslag van ons ziekenhuis kan u hier raadplegen, evenals onze toelichting (klik hier) en onze visie op het omgaan met agressie (klik hier). 


Uitkomstenmetingen

Als psychiatrisch ziekenhuis streven we er voortdurend naar de meest kwalitatieve zorg aan te bieden én hierover transparant te zijn. Daarom hebben we er als psychiatrisch ziekenhuis voor gekozen om onze kerndoelstelling, m.n. “ het optimaliseren van de psychische gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit” objectief in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kunnen wij dan gericht onze dienstverlening en ons behandelaanbod verder optimaliseren.Leidt een opname in het PZ H. Familie tot een daling van de psychische klachten en tot een verbetering van de levenskwaliteit? Om deze vraag te beantwoorden vult elke patiënt één week na opname (meetmoment 1) én na 2 maanden opname (meetmoment 2) twee vragenlijsten in die respectievelijk psychische klachten (1) en levenskwaliteit (2) in kaart brengen. Door het verschil te berekenen tussen deze twee meetmomenten kan er objectief nagegaan worden of er een positieve evolutie is na 2 maanden opname.

Klik hier
voor de resultaten


1 De Nederlandse bewerking  van de Symptom Checklist (SCL-90; Arrindell & Ettema, 2003) 
2 De Nederlandstalige versie van de Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA; Priebe et al., 1999)


Patiëntentevredenheid

Tijdens de opname van een patiënt streven we ernaar een optimaal therapeutisch klimaat en traject te creëren. Om na te gaan of we in onze opdracht slagen wordt er om de drie maanden een tevredenheidsonderzoek bij de patiënten uitgevoerd. In kader van het VIP² project (Vlaams Indicatoren Project) gebruiken we éénmaal per jaar de ‘Vlaamse Patiënten Peiling’ als instrument. De driemaandelijkse resultaten laten ons toe voortdurend bij te sturen waar nodig zodat we onze missie “mensen centraal in zorg” blijvend kunnen waarmaken. 


  • Klik hier voor de resultaten van het vierde kwartaal 2017.
  • Klik hier voor de resultaten van de 'Vlaamse Patiënten Peiling'


Indicatoren VIP²

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Lees verder...


Inzet ervaringsdeskundigen

Op januari 2016 en januari 2017 werkten er in PZ H. Familie 7 ervaringsdeskundigen die ingezet werden voor presentaties in scholen in het kader van positieve beeldvorming van de psychiatrie en als vrijwilliger in de cafetaria.


Volledigheid van geneesmiddelenvoorschriften

Met deze indicator wordt door externe auditoren gemeten hoeveel geneesmiddelenvoorschriften volledig ingevuld zijn. Het uitgangspunt is dat een volledig geneesmiddelenvoorschrift een voorwaarde is om goede kwaliteit van zorg en een juiste toediening van medicatie te organiseren binnen een ziekenhuiscontext. Een volledig geneesmiddelvoorschrift betekent dat er steeds 10 elementen aanwezig dienen te zijn. Bekijk hier de 10 elementen. 
In 2017 zijn in het PZ H. Familie 100% van de gecontroleerde voorschriften volledig en bevatten zij de 10 elementen. We werken met digitale voorschriften die enkel door de arts voorgeschreven kunnen worden. Sedert 2017 wordt gewerkt met een digitale handtekening van de artsen. 


Suïcidepreventiebeleid

Een adequaat suïcidepreventiebeleid omvat een aantal maatregelen die toetsbaar zijn via een 10-punten checklist. Deze indicator wordt gemeten door externe auditoren vanuit andere voorzieningen in Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie omtrent de indicator.

In 2016 scoorde het PZ H. Familie 7/10; in 2017 behaalden we een score van 8/10. In 2017 voldeden we niet aan 'Er is een richtlijn aangaande de aanpak van patiënten met suïciderisico die behandeladvies weigeren' en 'Er is een uitgeschreven samenwerkingsovereenkomst tussen minstens één andere zorgvoorziening om de continuïteit van zorg te waarborgen'. Een algemene procedure i.v.m. met het weigeren van behandeling kon aangetoond worden maar deze procedure was niet specifiek toegespitst op suïciderisico. Hetzelfde gold voor onze samenwerkingsovereenkomsten. In opvolging van de bevinden uit 2016 hebben we in 2017 een structureel vormingsbeleid i.v.m. suïcidepreventie uitgewerkt en geïmplementeerd terwijl in 2016  een aantal ad hoc opleidingen konden aangetoond worden maar deze waren niet ingebed in een structureel vormingsbeleid i.v.m. suïcidepreventie.


9 keer kwaliteit troef!

Onze algemene beleidsvisie rust op de 9 hefbomen en resultaatsgebieden van het EFQM kwaliteitsmodel. Lees verder

Mensen centraal in zorg