Qmentum - accreditatie

Het PZ. H. Familie werd begin december 2016 bekroond met het Qmentum kwaliteitslabel en is hiermee het eerste psychiatrisch ziekenhuis in België dat de internationale organisatiebrede Qmentum kwaliteitsnorm heeft behaald. Het Qmentum kwaliteitskader toetst aan de hand van vooraf bepaalde en internationaal erkende normen of kwaliteitsvolle en veilige zorg gegarandeerd kan worden, alsook of de cultuur in de organisatie gericht is op continue verbetering. Het volledige rapport kan u hier lezen, evenals de bevestiging van het positief accreditatiebesluit (klik hier).


Zorginspectie

Erkenning

De Zorginspectie (Vlaamse Overheid) licht elk psychiatrisch ziekenhuis minimaal vijfjaarlijks door in het kader van de verlenging van de erkenning. Het auditverslag van ons ziekenhuis kunt u hier raadplegen, met een toelichting. Hier vindt u het opvolgingsverslag dat bevestigt dat aan alle verbeterpunten werd tegemoet gekomen. Onder het erkenningsnummer 528 werd een verlenging van erkenning verleend aan het PZ H. Familie tot en met 31 december 2017 (voor meer info: klik hier). 


Vrijheidsbeperkende maatregelen

In 2016 startte de Zorginspectie met een thematische inspectieronde rond vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) in alle kinder- en jeugdpsychiatrische diensten van Vlaanderen. Het inspectieverslag van ons ziekenhuis kan u hier raadplegen, evenals onze toelichting (klik hier) en onze visie op het omgaan met agressie (klik hier). 


Uitkomstenmetingen

Als psychiatrisch ziekenhuis streven we er voortdurend naar de meest kwalitatieve zorg aan te bieden én hierover transparant te zijn. Daarom hebben we er als psychiatrisch ziekenhuis voor gekozen om onze kerndoelstelling, m.n. “ het optimaliseren van de psychische gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit” objectief in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kunnen wij dan gericht onze dienstverlening en ons behandelaanbod verder optimaliseren.Leidt een opname in het PZ H. Familie tot een daling van de psychische klachten en tot een verbetering van de levenskwaliteit? Om deze vraag te beantwoorden vult elke patiënt één week na opname (meetmoment 1) én na 2 maanden opname (meetmoment 2) twee vragenlijsten in die respectievelijk psychische klachten (1) en levenskwaliteit (2) in kaart brengen. Door het verschil te berekenen tussen deze twee meetmomenten kan er objectief nagegaan worden of er een positieve evolutie is na 2 maanden opname.

Klik hier
voor de resultaten


1 De Nederlandse bewerking  van de Symptom Checklist (SCL-90; Arrindell & Ettema, 2003) 
2 De Nederlandstalige versie van de Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA; Priebe et al., 1999)


Patiëntentevredenheid

Tijdens de opname van een patiënt streven we ernaar een optimaal therapeutisch klimaat en traject te creëren. Om na te gaan of we in onze opdracht slagen wordt er om de drie maanden een tevredenheidsonderzoek bij de patiënten uitgevoerd. In kader van het VIP² project (Vlaams Indicatoren Project) gebruiken we éénmaal per jaar de ‘Vlaamse Patiënten Peiling’ als instrument. De driemaandelijkse resultaten laten ons toe voortdurend bij te sturen waar nodig zodat we onze missie “mensen centraal in zorg” blijvend kunnen waarmaken. 


  • Klik hier voor de resultaten van het derde kwartaal 2017.
  • Klik hier voor de resultaten van de 'Vlaamse Patiënten Peiling'


9 keer kwaliteit troef!

Onze algemene beleidsvisie rust op de 9 hefbomen en resultaatsgebieden van het EFQM kwaliteitsmodel. Lees verder

Mensen centraal in zorg