over ons

Het PZ H. Familie heeft als kernopdracht de gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit van volwassenen met acute psychische moeilijkheden te optimaliseren door het aanbieden van kwalitatieve, hooggespecialiseerde en multidisciplinaire behandeling, en dit op maat van én samen met de patiënt en zijn omgeving. Onze kernwaarden zijn professionaliteit, respect, engagement en teamwork.

Het PZ H. Familie werd in 1950 opgericht door de Congregatie van de Zusters Heilige Familie uit Kortrijk waarbij hun charisma tot op vandaag blijvend richting geeft aan ons handelen. Sinds 2015 maakt PZ H. Familie deel uit van Groep Zorg H. Familie vzw, een groep van voorzieningen actief in geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg.

Naast een uitgebreid aanbod voor volwassenen met psychische kwetsbaarheden (PZ H. Familie) beschikken wij ook over een gespecialiseerd kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis (De Korbeel) en een forensische jeugdpsychiatrische behandeleenheid (De Patio).   

artsen & medewerkers

Alle artsen zijn geconventioneerd waardoor de patiënt enkel de officiële tarieven zonder supplementen betaalt. Op de website van het RIZIV vindt u meer informatie inzake de vergunnings- of registratiestatus van de artsen.

Zowel artsen als medewerkers zijn verzekerd met betrekking tot beroepsaansprakelijkheid. De artsen vallen niet onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis. Met eventuele vragen over deze verzekeringen kan u terecht bij onze ombudspersoon.

onze visie op zorg

Wij benaderen de mens in z’n totaliteit. Daarbij stellen we de diagnose vanuit het bio-psycho-sociaal-spiritueel denkkader. De behandeling stemmen we steeds op de persoonlijke noden van de patiënt af, waarbij zowel de patiënt als belangrijke derden participeren aan het behandel- en herstelproces. We zorgen ervoor dat patiënten zich veilig voelen op de afdeling en in het ziekenhuis, door steeds optimale patiëntveiligheid te garanderen. Lees hier onze volledige zorgvisie.

bestuur

Om onze missie, visie en strategie zo optimaal mogelijk en duurzaam te realiseren werken het bestuur en de directie van het ziekenhuis overeenkomstig de principes van deugdelijk bestuur. Openheid en transparantie, integriteit, eerlijke en correcte informatie, collegialiteit en het afleggen van verantwoording zijn de basisprincipes, zowel in de werking van het algemeen bestuur (raad van bestuur en beheerscomité), het dagelijks bestuur (directie), als in de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus.

lees meer

onze cijfers

  • 75 bedden (A)
  • 15 plaatsen dagbehandeling (ad)
  • 4000 raadplegingen per jaar
  • 5 psychiaters
  • 100 medewerkers

doelstellingen & strategie

De doelstellingen en de strategie van het PZ. H Familie zijn uitgewerkt volgens de balanced scorecard (BSC) techniek (Kaplan en Norton). Per kritische succesfactor zijn een aantal meetbare indicatoren bepaald. Zodoende beschikt het PZ H. Familie over een instrument voor het meten en managen van die elementen die cruciaal zijn voor de goede werking van de organisatie. Hier kan u ons strategisch plan raadplegen. 

38

uren vorming per medewerker per jaar

93%

tevredenheid over de participatie in de behandeling (2e kwartaal 2021)

5

gespecialiseerde zorgprogramma's

510

opnames in 2020

kwaliteit

Hoogkwalitatieve en veilige zorg is de motor die ons dagelijks drijft. We zijn dan ook fier dat we in 2016 als eerste psychiatrisch ziekenhuis van de Benelux het internationale Qmentum kwaliteitslabel hebben behaald. Onze kwaliteitscultuur is zowel gericht op continue verbetering als op het transparant ter beschikking stellen van verschillende kwaliteitsmetingen. Binnen het ziekenhuis heerst er een cultuur van voortdurende verbetering van kwaliteit en veiligheid in functie van de patiënten, medewerkers en bezoekers. Daarom kozen we in 2021 opnieuw voor een externe audit door Qualicor Europe met alweer een prachtig resultaat. Dit door de enthousiaste inzet van onze teams en de medewerking van de patiënten.

lees meer

ethisch comité

Het ethisch verantwoord handelen heeft een belangrijke plaats in onze werking. Iedereen is immers uniek, heeft een eigen geschiedenis, normen, waarden en wensen. De uniciteit van elkeen maakt dat ethische dilemma’s soms niet uit te sluiten zijn. In het ethisch comité worden deze besproken met respect voor de waarden en normen van elk individu. Ook deelname aan wetenschappelijk onderzoek gebeurt enkel na positieve advisering door het ethisch comité.

lees meer

patiëntenrechten

Vanuit onze kernwaarde 'respect' worden de rechten van de patiënt te allen tijde gerespecteerd: recht op kwalitatieve zorg, vrije keuze van zorgverlener, ontvangen van duidelijke informatie, toestemmen of weigeren van een behandeling, inzage in het eigen dossier, bescherming van de privacy, klachtenbemiddeling, recht op een vertrouwenspersoon en/of vertegen-woordiger en recht op pijnbehandeling.

lees meer

kenniscentrum

Wij delen onze expertise graag met de buitenwereld. In deze rubriek vindt u tal van presentaties en publicaties van de hand van onze artsen en medewerkers. Niet enkel onze expertise inzake psychiatrie maar ook onze vooruitstrevende expertise op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid en medewerkersbeleid komt uitgebreid aan bod. Indien u op zoek bent naar een bepaald vormingsaanbod kan u in deze rubriek meer info vinden.

lees meer

samenwerkingsverbanden

In kader van het realiseren van continuïteit van zorg hebben wij als ziekenhuis tal van actieve samenwerkingsverbanden met diverse partners binnen zowel de (geestelijke) gezondheidszorg als de welzijnssector. 

pvt valckeburg

lees meer

PVT Valckeburg vzw is een samenwerkingsverband tussen het PZ H. Familie (Kortrijk), Kliniek St-Jozef (Pittem) en het Psychiatrisch centrum O.L.V. van Vrede (Menen) en biedt een thuis voor 60 personen met een langdurige en gestabiliseerde psychiatrische zorgbehoefte.

Neem gerust een kijkje op www.valckeburg.be

netwerk geestelijke gezondheidszorg zuid west-vlaanderen

lees meer

Ons ziekenhuis maakt actief deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid West-Vlaanderen, een netwerk dat tot doel heeft de geestelijke gezondheidszorg in de regio verder te optimaliseren. Dit netwerk kwam tot stand naar aanleiding van ‘De gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken’ (www.psy107.be).

Meer informatie over dit netwerk vindt u op www.psyzuid.be 

west-vlaams integrerend netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen, jongeren en hun context

lees meer

De kinder- en jeugdpsychiatrische diensten De Korbeel en De Patio maken deel uit van het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (www.wingg.be) in kader van ‘De gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ (www.psy0-18.be).