zorgvisie

Het PZ H. Familie is gespecialiseerd in de diagnosestelling en behandeling van volwassenen met psychische moeilijkheden. Door ons uitgebreid aanbod aan zorgvormen kunnen wij steeds zorg op maat bieden: consultatie bij een psychiater, volledige opname op een gespecialiseerde zorgafdeling, dagopname, specifieke nazorgprogramma’s, psychiatrische zorg in de thuissituatie, enz.

Als patiënt wordt u steeds als mens in z’n totaliteit benaderd dankzij ons multidisciplinair en gespecialiseerd behandelaanbod.

Onze visie

1. Patiënten respectvol behandelen en bejegenen als mens, niet enkel als iemand met een probleem.
2. Patiënten als persoon naar waarde schatten en hun problemen ernstig nemen.
3. De behandeling afstemmen op de persoonlijke noden van de patiënt, waarbij zowel de patiënt als belangrijke derden participeren aan het behandel- en herstelproces.
4. Patiënten zich veilig laten voelen op de afdeling en in het ziekenhuis, waarbij er continu gewaakt wordt over een optimale patiëntenveiligheid.
5. Patiënten stimuleren om zelfstandig keuzes te maken opdat ze de regie over hun eigen leven zouden behouden.
6. Aandacht hebben voor de sterke kanten en de talenten van patiënten, waarbij ze aangemoedigd worden om zichzelf verder te ontplooien in functie van hun herstel.
7. Patiënten ondersteunen in hun omgang met hun kwetsbaarheden en beperkingen, en ze helpen om beter te functioneren in verschillende levensdomeinen (wonen, werk, school, gezin, sociale omgeving, etc.).

8. De mens benaderen in z’n totaliteit, waarbij de diagnose en de behandeling gebeuren vanuit het bio-psycho-sociaal-spiritueel denkkader.
9. De deskundigheid van alle teamleden maximaal inzetten en op elkaar afstemmen via multidisciplinair teamwork.
10. Onze behandelprogramma’s steeds verder optimaliseren in overeenstemming met de recentste wetenschappelijke inzichten (evidence-based).
11. Een continuïteit van zorg realiseren waarbij we steeds opteren voor de minst ingrijpende en meest doeltreffende zorgvorm voor de patiënt.
12. Individueel begeleiderschap opnemen.
13. Ieders privacy respecteren en te allen tijde het beroepsgeheim garanderen.
14. Als hulpverleners dagelijks het engagement aangaan om ons maximaal in te zetten om onze kernopdracht te verwezenlijken: kwaliteitsvolle zorg en behandeling bieden in combinatie met excellente service.

kwaliteit

Hoogkwalitatieve en veilige zorg is de motor die ons dagelijks drijft. We zijn dan ook trots dat we in 2016 als eerste psychiatrisch ziekenhuis van de Benelux het internationale Qmentum kwaliteitslabel hebben behaald. Binnen het ziekenhuis heerst er een cultuur van voortdurende verbetering van kwaliteit en veiligheid in functie van de patiënten, medewerkers en bezoekers. Daarom kozen we in 2021 opnieuw voor een externe audit door Qualicor Europe met alweer een prachtig resultaat. Dit door de enthousiaste inzet van onze teams en de medewerking van de patiënten.

lees meer

ethisch comité

Het ethisch verantwoord handelen heeft een belangrijke plaats in onze werking. Iedereen is immers uniek, heeft een eigen geschiedenis, normen, waarden en wensen. De uniciteit van elkeen maakt dat ethische dilemma’s soms niet uit te sluiten zijn.

lees meer

patiëntenrechten

Vanuit onze kernwaarde 'respect' worden de rechten van de patiënt te allen tijde gerespecteerd: recht op kwalitatieve zorg, vrije keuze van zorgverlener, ontvangen van duidelijke informatie, toestemmen of weigeren van een behandeling, inzage in het eigen dossier, bescherming van de privacy, etc.

lees meer

kenniscentrum

Wij delen onze expertise graag met de buitenwereld. In deze rubriek vindt u tal van presentaties en publicaties van de hand van onze artsen en medewerkers. Niet enkel onze expertise inzake psychiatrie maar ook onze vooruitstrevende expertise op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid en medewerkersbeleid komen uitgebreid aan bod.

lees meer

het team is erg respectvol, beschikbaar, voelt als veilig aan

Anoniem - Kortrijk

mooi therapie-aanbod, terugvalpreventie is heel dankbaar

patient - Zwevegem

hier wordt men als mens benaderd. proficiat!

Ex-patient - Kortrijk

ik heb veel aan de diepgaande gesprekken met de psychologe. ik krijg antwoorden waarmee ik aan de slag kan. ik leer mijn eigen emoties toe te laten en ermee om te gaan

Mieke C. -

de zorgmedewerkers maakten tijd voor mij. de hele context werd in kaart gebracht.

Elke V. L. -

Het team is erg respectvol, beschikbaar, voelt als veilig aan

Anoniem - Kortrijk

Mooi therapie-aanbod, terugvalpreventie is heel dankbaar

patient - Zwevegem

Hier wordt men als mens benaderd. Proficiat!

Ex-patient - Kortrijk

Ik heb veel aan de diepgaande gesprekken met de psychologe. Ik krijg antwoorden waarmee ik aan de slag kan. Ik leer mijn eigen emoties toe te laten en ermee om te gaan

Mieke C. -

De zorgmedewerkers maakten tijd voor mij. De hele context werd in kaart gebracht.

Elke V. L. -

praatkaffee

In Balans
lees meer

opendeurdag 17 september

De Korbeel en De Patio
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisisopvang en observatie
de brug
stemmings- en relatieproblemen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer

Praatkaffee

In Balans
lees meer

Opendeurdag 17 september

De Korbeel en De Patio
lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

de bolder
crisisopvang en observatie
de brug
stemmings- en relatieproblemen
de boeg
psychosezorg en resocialisatie
de vlonder
verslavingszorg
bekijk meer